ZKK Crvena Zvezda (w)
86 : 92

Nadezhda Orenburg (w)