Arsenal FC (Praym)
0 : 0

Manchester United FC (Zazabak)