FC Bayern Munich (Praym)
0 : 0

Paris Saint-Germain (Kit)