FC Bayern Munich (Skripp)
0 : 0

Paris Saint-Germain (Praym)