Manchester City FC (STDM)
0 : 0

Paris Saint-Germain (Praym)