Manchester United FC (Zazabak)
0 : 0

Arsenal FC (Praym)