Paris Saint-Germain (Praym)
0 : 0

Manchester City FC (STDM)