Bohemians Prague 1905
1 : 3

Dolicek Stadium (Prague)
1. FC Slovacko