FC Bayern Munich (Hotshot)
0 : 0

Paris Saint-Germain (Kravark)