Juventus (Skripp)
0 : 1

Paris Saint-Germain (Fleshka77)