Paris Saint-Germain (KRaftVK)
0 : 1

FC Barcelona (Upcake22)