Banks, Amarni
1 : 2

Court 1 (Sharm El Sheikh)
Kozarov, Katarina